Anh

Menu

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Vãng Sanh Khắp Nơi Trong Và Ngoài Nước

GƯƠNG VÃNG SANH
//

Một câu niệm Phật siêu tam giới
Mười phương thánh chúng tựu như mây
Cha Lành buông xuống tay cứu độ
Chúng sinh ba thuở đội ơn dầy


VIDEO
GƯƠNG VÃNG SANH CỰC LẠC TẠI ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN
(8 Tập)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
VIDEO
GƯƠNG VÃNG SANH TẠI VIỆT NAM
| 01 | 02 | ....
VIDEO
Gương Vãng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
(6 Tập)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ~~Hay~~

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

KINH VÔ LƯỢNG THỌ


Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
--//--

Bản Chữ Hán: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Cư Sĩ Minh Chánh
Giọng Đọc: Vọng Tây Cư Sĩ
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ FULL
Bản Chữ Hán: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
ĐỌC TỤNG: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THOÁT.
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video

Xem Các Kinh Sách Khác
CUOC DOI DUC PHAT THICHCAMAUNI (Truyện Thơ) Nhấp Tải
DE_TU_QUY_022009 Nhấp Tải
Xem Video
Nhấp vào đây Download Video
HoiHuongOanGiaTraiChu Nhấp Tải
Kinh Dai Thua Vo Luong Tho (Han Viet) Nhấp Tải
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tâm Tịnh dịch) Nhấp Tải
LoiKhaiThi_AnQuangDaiSu Nhấp Tải Nhấp Tải
Xem Video 1
Nhấp vào đây Download Video
Xem Video 2
Nhấp vào đây Download Video
Tổng Hợp MP3 THUYẾT GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ 1994
Người Giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT1.rar
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT2.rar
Link download mediafile PhatThuyetKinh_VLT3.rar
Đối Với File Nén Khi Download Về xong Các Bạn Nên Giải Nén Để Nghe. (HD: Click Phím Phải Chọn dòng thứ 3 Extract Here...)

Download Hình Phật Giáo

MP3 THUYẾT GIẢNG KHÁC
(Nguồn: daotrangtuyduyen.blogspot.com)
Lá Thư Tịnh Độ (NXB Tôn Giáo)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư / Dịch giả: Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/folder/9us66wx6hdy69

Đường Về Cực Lạc (NXB Tôn Giáo - 2001)
Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?ymw9njc3el1kk
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?bhvuhfun28phg
Liên Hoa Hóa Sanh (NXB Tôn Giáo)
Chủ giảng: PS. Đạo Chứng / Biên dịch: Trần Tuấn Mẫn
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?nz60vda7tf63r
Liên Trì Cảnh Sách (NXB Văn Hóa Sài Gòn)
Lời khai thị của PS. Viên Nhân / Dịch giả: Thích Quảng Ánh
Diễn đọc: TS. Quảng Âm
Link: http://www.mediafire.com/?omeeana6vkrah
---//---

32 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quan Thế Âm


Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạn năng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào của đức Phật cũng đều hướng tâm kính lễ, cầu nguyện Ngài. Trong Diệu pháp liên hoa kinh, đức Phật Thích ca đã giải thích rõ cho Vô Tận Ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ tát này khi nghe âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình thì bèn tầm thanh để cứu khổ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài thì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm bèn xem xét âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát. Cũng theo kinh này thì Quán Thế Âm Bồ tát có 32 hóa thân khác là thân Phật, Bích Chi, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà-la–môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Phụ nữ, Đồng nam, Đồng nữ, Thiên , Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân, Thần chấp Kim Cang. Sau này lại có thêm 33 hóa thân khác của Quán Âm, những hóa thân này không dựa vào Kinh sách mà chỉ dựa vào tư tưởng hóa độ lục đạo kết hợp với 33 Ứng hóa thân trên pha trộn với tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản và Trung Hoa mà tạo thành, đó là các hồng danh:

1. Dương Liễu Quán Âm: còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức.


2. Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng rồng. Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát; Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh.

3. Trì Kinh Quán Âm: còn gọi là Thanh Văn Quán Âm. Thanh Văn là nghe Phật thuyết pháp được khai ngộ mà xuất gia. “người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát Ngài liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp”. Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường.

4. Viên Quang Quán Âm: đây là Quán Thế Âm Bồ tát lòng từ ái viên mãn, biểu trưng bằng ánh quang minh quanh thân. “sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhựt phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian”. Thân Ngài được cảm thọ qua đoạn kinh này, hiện tướng thuyết pháp.

5. Du Hý Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát giáo hóa chúng sanh viên thông vô ngại, không câu nệ vào thời gian và nơi chốn, biểu hiện tướng du hý tự tại. Thân màu hồng, Ngài ngoảnh mặt chăm chú nhìn chúng sanh.

Voluongtho.vn.ee Facebook FimPG.vn.ee Yahoo VN YoTuBe My Website