Anh

Menu

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Phím Tắt Máy Tính Hay

PHÍM TẮT THÔNG DỤNG TRONG WINDOWS

Một số phím tắt thông dụng trong Windows mà người dùng không thể bỏ qua để giúp cho việc thao tác với máy tính trở nên chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn.

Windows + Tab                      Hiển thị dạng 3DWindows + D                             Hin th màn hình desktop
Windows + E                             M
ca s Computer
Windows + F                             M
ca s tìm kiếm (Search)
Ctrl + Windows + F               Tìm ki
ếm các máy tính trong mng LAN
Ctrl+Shift+N                           Tạo thư mục mới

Windows + L                          Khóa máy tính hay chuy
n tài khon người dùng

Windows + M                         Thu nh
tt c ca s
Shift + Windows + M            Khôi ph
c các ca s thu nh
Windows + R                          M
hp thoi Run

Windows + T                          M
vòng xoay các chương trình trên Taskbar
Win
dows + U                         M Ease of Access Center
Windows + P                         Hiển thị dạng trình chiếu trong win 7 (thường dùng kết nối với máy chiếu) 

Ctrl + A                                   Ch
n mi th trong mt ca s
Ctrl + C                                   Sao chép d
liu được chn
Ctrl + X                                  C
t d liu được chn sang nơi khác
Ctrl + V                                   Dán hay sao chép d
liu được chn
Ctrl + Y                                   Th
c hin li mt hành đng
Ctrl + Z                                   Khôi ph
c mt hành đng
F1                                            Hi
n th tr giúp
F
2                                            Hiển thị tìm kiếm
ctrl-alt-del                    Mở hộp thoại Task Manager

Tắt máy đối với win XP Windows + U + U hoặc Alt +F4 +U ?
vista với win7 thì Alt+F4 Enter ?

Voluongtho.vn.ee Facebook FimPG.vn.ee Yahoo VN YoTuBe My Website